ZAPISNIK 17. rednega letnega občnega zbora

ZAPISNIK 17. rednega letnega občnega zbora, ki se je vršil v

četrtek, 8. februarja 2019 ob 10. uri v Kulturnem domu Medvode

 

Dnevni red:

 1. Pozdrav in imenovanje organov občnega zbora
 2. Kratek kulturni program
 3. Pregled zapisnika in sklepov 16. rednega občnega zbora (8.2.2018)
 4. Poročilo blagajnika (Marija Kožar)
 5. Poročilo predsednika združenja (Janez Mrak)
 6. Poročilo o strokovnem delu PRO Cika v letu 2018 (Matjaž Hribar)
 7. Program dela združenja za leto 2019
 8. Predstavitev dopolnitev statuta Združenja v okviru EU Uredbe o reji živali št. 2016/2012 (mag. Stane Bergant, Matjaž Hribar)
 9. Predstavitev rejskega programa Združenja v okviru Uredbe (Matjaž Hribar)
 10. Razno in pogostitev

 

Ad.1

Člane in goste 17. rednega občnega zbora je prvi nagovoril predsednik Združenja rejcev, g. Janez Mrak, ki je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za visoko udeležbo. Nato je predsednik predlagal delovno predsedstvo v sestavi:

 • delovni predsednik zbora (DP): Stane Bergant
 • člana delovnega predsedstva: Milan Hribar in Franc Košir
 • zapisnikar: Marija Bergant
 • člana verifikacijske komisije: Tone Jamnik in Žiga Kršinar
 • ter overitelja zapisnika: Žiga Kršinar in Joži Omahen

Predsednik združenja je pozval zbor k dopolnitvi ali spremembam delovnega predsedstva. Ker predlogov ni bilo, je dal sestavo delovnega predsedstva na glasovanje, ki jo je zbor brez glasu proti potrdil.

Predsednik združenja je zaprosil delovno predsedstvo, da prevzame vodenje zbora.

Delovni predsednik (DP) se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje, čestital prisotnim za kulturni praznik, povedal da smo vsi člani prejeli dnevni red zbora z vabilom (priloga zapisnika) in povprašal zbor za morebitve dopolnitve dnevnega reda. Drugih predlogov ni bilo, zato je dal dnevni red na glasovanje. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

DP je zaprosil verifikacijsko komisijo, da pripravi poročilo o prisotnosti, nato pa pozval goste k besedi.

Zbor so pozdravili:

Andrej Šalika iz MKGP, ki je bil tudi predstavnik Slovenije v Bruslju pri usklajevanju vsebin nove Uredbe o reji živali (URŽ), je pohvali strokovno delo rejske organizacije (RO) in povedal, da ima RO zaenkrat najboljši približek usklajenih dokumentov URŽ, celo tako dober, da je RO zaprosil če sme uporabiti njene dokumente, kot primer dobre prakse, za druge RO.

Danilo Potokar, vodja sektorja za živinorejo je v imenu KGZS posebej pohvalil visoko udeležbo rejcev na OZ in dodal, da je prav, da se OZ vrši na kulturni praznik, saj je cika del slovenske kulturne dediščine. Dejal je, da ima RO dobro zasnovan rejski program, ki poganja napredek v reji. Je ena od najbolj dejavnih in motiviranih RO.

Igor Stanonik iz KGZ Kranj pa je prepričan, da bo dobro selekcijsko delo prineslo dobre rezultate. Število rejcev in cik se na Gorenjskem povečuje.

Andrej Kastelic KGZ Novo mesto, strokovni vodja RP za krško poljskega prašiča, je pohvalil delo združenja in mu zaželel uspešno delo tudi v prihodnje. Veseli se sodelovanja na bodočih skupnih projektih.

Dr. Betka Logar iz Kmetijskega inštituta Slovenije, je pohvalila tesno strokovno sodelovanje na področju vodenja rodovniške knjige za cikasto govedo.

 

Ad.2

Sledil je kulturni program. Zelo ubrano nam je zapel kvartet BITENC. Najprej Zdravljico, nato pa še dve lepi narodni pesmi.

 

Ad.3

DP je najprej zaprosil člana verifikacijske komisije, da podasta poročilo o prisotnosti. Poročala sta, da je prisotnih 136 od 340 rejcev. Ker je po začetku zbora preteklo več kot pol ure, je DP ugotovil, da je zbor sklepčen. Po njegovi oceni je to najbolj množičen OZ zadnjih let, kar kaže na visoko motiviranost in željo po sodelovanju rejcev cikastega goveda. Lista prisotnih je priloga zapisniku.

Nato je DP zboru predstavil sklepe iz lanskega OZ in ugotovil, da so vsi realizirani.

 

Ad. 4, 5 in 6

DP je predlagal, da se najprej podajo vsa poročila, tudi poročilo NO in ČR, kar v dnevnem redu ni posebej izpostavljeno in da se po predstavitvi vseh poročil odpre razprava, kar je zbor soglasno potrdil.

Podana so bila naslednja poročila:

 1. poročilo o finančnem stanju in obrazložitev, blagajničarka ga. Marija Kožar
 2. poročilo o delu združenja, predsednik g. Janez Mrak
 3. poročilo o strokovnem delu na področju rejskega programa, g. Matjaž Hribar
 4. predsednik Združenja je opravičil predsednico nadzornega odbora, ga. Marto Poljanšek, in podal njeno poročilo, da je nadzorni odbor spremljal delo združenja skozi celo leto in da na delo nima pripomb
 5. poročilo častnega razsodišča: predsednik ČR, g. Stane Bergant, je povedal, da komisija v preteklem letu ni prejela nobene pobude iz svoje pristojnosti

Poročila predsednika, blagajničarke in strokovnega tajnika so priloga k zapisniku. 

Nato je DP je pozval zbor k razpravi.

Bergant je na kratko poročal o Peticiji za zmanjšanje števila divjadi in zveri, podpisalo jo je preko 50 NVO, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva. Podprl jo je tudi svet za živinorejo pri MKGP, poslana pa je bila tudi evropski komisiji. Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje sklep:

Sprejmejo se poročila za leto 2018

Sklep je bil sprejet soglasno.

 

Ad. 7

Program dela za rejsko leto 2019 je predstavil strokovni tajnik, Matjaž Hribar. Poudarek je bil na pridobitvi priznanja s strani ministrstva, da ima RO usklajene dokumente po Uredbi.

Program dela za leto 2019 je bil po glasovanju soglasno potrjen. Program je priloga zapisniku.

 

Ad. 8

Potreba po dopolnitvi statuta izhaja iz zahtev evropske direktive o reji živali (URŽ). Osnovni namen uredbe je na evropski ravni vzpostaviti eno od osnovnih načel EU, to je prost prehod blaga in storitev na področju plemenskih živali. V statut je bilo potrebno vgraditi zahteve iz tako imenovanega poslovnika, v katerem so navedene pristojnosti in odgovornosti rejcev, ki niso člani Združenja, rejcev, ki so člani Združenja in samega Združenja v vlogi Rejskega društva, ki deluje v skladu z URŽ.

V uvodu sta najprej Andrej Šalika iz MKGP ter Matjaž Hribar, strokovni tajnik Združenja predstavila osnovne zahteve iz URŽ in način spreminjanja statuta. Pri usklajevanju statuta je tekla živahna komunikacija na relaciji Bergant – Mrak – Hribar – Šalika, ki je pripeljala do rešitev in predloga statuta, ki je danes pred nami.

V nadaljevanju je Stane Bergant podrobneje predstavil spremembe in novosti spremenjenega statuta. Nekaj najpomembnejših:

 • določen je dvo nivojski način izvajanja rejskega programa (RP): rejci, ki niso člani Združenja nimajo pravic, ki izhajajo iz članstva, imajo pa pravico sodelovanja v RP, pravico vpisa svojih živali v rodovniško knjigo in pravico včlanitve v Združenje, če to želijo
 • urejene so pristojnosti in odgovornosti rejcev na obeh nivojih
 • urejeno je reševanje sporov z rejci, ki niso člani Združenja
 • ukinjen je strokovni svet in strokovni vodja, strokovno delo je pristojnost strokovnega tajnika
 • strokovnemu tajniku se določa mandatna doba in način imenovanja
 • omogoča se širitev delovanja RO na druge DČ

V razpravi ni bilo izpostavljenih predlogov po dopolnitvah ali spremembah predstavljenega statuta, zato je DP dal na glasovanje dva sklepa:

 1. Sprejme se statut v predlagani obliki
 2. OZ pooblašča UO, da vnese v statut morebitne spremembe, ki bi jih v postopku potrjevanja zahtevala UE ali ministrstvo.

Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno.

 

Ad. 9

Še večje spremembe so bile potrebne pri usklajevanju RP z URŽ. Poleg tega se je ob izvajanju RP v preteklih letih pojavilo kar nekaj potreb po posodobitvi.

Zahtevno strokovno delo na prenovi RP je z veliko motivacije opravil strokovni tajnik Matjaž Hribar.

Tudi tu ni bilo v razpravi izpostavljenih zahtev po dopolnitvah ali spremembah, zato je DP dal na glasovanje dva sklepa:

 1. Sprejme se rejski program v predlagani obliki
 2. OZ pooblašča UO, da vnese v rejski program morebitne spremembe, ki bi jih v postopku potrjevanja zahtevalo ministrstvo.

Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno.

 

Ad.10

V razpravi je rejec Rutar poudaril pomembnost sodelovanja s stroko, Bergant je podal informacijo, da bo letos možen ponoven vstop v ukrep GEN-PAS. V nadaljevanju je več rejcev ogorčeno izpostavilo uničevanje podeželja zaradi neustrezne politike na področju upravljanja divjadi in zveri. Potokar iz KGZS je predlagal, da se nekaj medvedov pelje v Ljubljano in se jih tam izpusti, potem bo tudi politika razmišljala drugače. Po razpravi je DP predlagal sklep, da se na MOP pošlje pismo ogorčenja, kar je OZ soglasno pospremil z spontanim aplavzom. 

Občni zbor je zaključil delo ob 13. uri. Po zboru je na povabilo predsednika sledilo še kosilo in druženje rejcev v bližnjem gostišču.

Priloge zapisniku:

 • vabilo
 • spisek prisotnih članov
 • poročila za leto 2018 (predsednik, str. tajnik, blagajnik)
 • program dela za leto 2019
 • statut in RP

 

Zapisnikar: Marija Bergant                            Predsednik delovnega predsedstva: Stane Bergant

Overitelj zapisnika: Žiga Kršinar                   Overitelj zapisnika: Joži Omahen

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.