OBVESTILO: Ukrep KOPOP, zahteva GEN_PAS v letu 2021

V letu 2021 je možen vstop v ukrep KOPOP z nekaterimi operacijami, med drugim tudi v operacijo  GEN_PAS. Kmetije, ki še niso vključene v ukrepe KOPOP in se želijo v letu 2021 vključiti v možne, odprte operacije morajo pred oddajo zbirne vloge opraviti predhodno usposabljanje.

Termini predhodnih usposabljanj so:

  • V živo (v kolikor bo to možno): 22. 4. 2021 in 4. 5. 2021
  • Na daljavo: 31. 3. 2021, 15. 4. 2021 in 4. 5. 2021.

V letu 2021 je obveznosti mogoče podaljšati še za eno leto, če so bile podaljšane že v letu 2020 (enako velja tudi za podaljšanje v letu 2022). Vstop v ukrep KOPOP je petleten, v kolikor se ne izvaja celotno obdobje je potrebno prejeta sredstva vrniti.

Operacija GEN_PAS je namenjena ohranjanju genskih virov lokalnih pasem ter izboljšanju stanja biotske in genske raznovrstnosti, s preprečevanjem izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju.

Do plačila za operacijo so upravičene avtohtone ter tradicionalne pasme živali.

Upravičenec se v operacijo lahko vključi z vrsto živali, katerih skupna obtežba znaša najmanj 1 GVŽ. Izjema so belokranjska pramenka, istrska pramenka in drežniška koza, pri katerih mora upravičenec v operacijo vključiti najmanj tri živali ter kokoši, pri katerih mora upravičenec v operacijo vključiti najmanj 30 živali. Živali vključene v operacijo morajo biti na KMG prisotne celotno koledarsko leto. Plačilo se lahko uveljavlja samo za živali, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo oziroma registre ali evidence porekel, ki jih vodijo organizacije za živinorejo, odobrene v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo.

Število živali vključenih v operacijo se v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati. Pri tem se posamezne živali med letom lahko nadomestijo z živalmi iste pasme, med leti pa tudi z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Število živali se glede na vstopno leto lahko zmanjša za največ 10 %, vendar ne sme biti nižje od vstopnega praga. Če ena žival predstavlja več kot 10 % živali vključenih v operacijo, se število živali med leti lahko glede na vstopno leto zniža za eno žival. Kot živali prisotne na KMG se šteje tudi živali, ki so določeno obdobje na paši na KMG planini ali KMG skupnem pašniku. V primeru podaljšanja obveznosti GEN_PAS, po preteku petletne obveznosti, se obveznost lahko podaljša, število živali v reji pa ne sme biti manjše od števila živali opredeljenega v prejšnjem odstavku.

Žival, vključeno v operacijo, je treba nadomestiti v roku 60 dni od dneva izločitve, v primeru prodaje ali zakola pa v roku 30 dni. O izločitvi je treba agencijo pisno obvestiti in priložiti ustrezna dokazila v roku desetih delovnih dni od dneva izločitve, o nadomestitvi živali pa v roku desetih delovnih dni od dneva nadomestitve. Nadomestitve živali oziroma dopolnitve zbirnih vlog se opravljajo na kmetijski svetovalni službi. Za obveščanje se uporabljajo predpisani obrazci. Ne glede na datum izločitve oziroma nadomestitve, ki ga upravičenec navede na obrazcu, se za govedo in konje kot datum izločitve oziroma nadomestitve uporablja datum odhoda oziroma prihoda na KMG iz centralnega registra govedi oziroma centralnega registra konj.

Če izločena živali ni nadomeščena v ustreznem roku ali je po nadomestitvi živali število GVŽ manjše od števila prijavljenega v zahtevku, je potrebno zahtevek ustrezno zmanjšati. Pri vlaganju zahtevka upravičencu ni treba priložiti seznama živali potrjenega s strani pristojne selekcijske službe, saj to preverbo opravi agencija sama. Podatki o vpisu v ustrezne evidence se za pasme goveda in konjev preverjajo na dan 1. 2. tekočega leta, za prašiče, ovce, koze in kokoši pa na dan pred oddajo zbirne vloge.

Z operacijo predpisano število živali posamezne pasme se v GVŽ preračuna z uporabo koeficientov iz obrazca “Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali”. KMG mora na predpisanih obrazcih voditi evidence o delovnih opravilih, iz katerih je razvidno, kdaj so bile opravljene izločitve in nadomestitve živali vključenih v operacijo.

PREGLEDI

Ob oddaji zahtevka se preveri vpis živali v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo oziroma registre ali evidence porekel, ki jih vodijo organizacije za živinorejo, odobrene v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo in število živali. Ob pregledu na kraju samem se pregleda stanje na KMG in v naravi ter evidence o delovnih opravilih. Popiše se vrste in kategorije živali prisotnih na KMG ter preveri ustreznost pasem.

PLAČILO

Za pravilno izvedeno operacijo plačilo znaša 193,62 eura na GVŽ letno za avtohtone pasme domačih živali in 116,17 eura na GVŽ letno za tradicionalne pasme domačih živali.

Več informacij najdete tudi v Cikastem zvončku št. 21.

 

Pripravil:

Anton Jamnik, terenski kmetijski svetovalec

Kamnik, 3. 2. 2021

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.