ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI
Cesta v BONOVEC 1, 1215 MEDVODE

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je občni zbor Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, dne 8. februarja 2011, sprejel

P R A V I L A

ZDRUŽENJA REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI
(temeljni akt društva)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Polno ime združenja:
ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI
Skrajšano ime združenja:
PRO CIKA

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji (v nadaljevanju besedila: Združenje) je prostovoljno združenje kmetov, ki redijo to pasmo, strokovnjakov s področja govedoreje in ljubiteljev te pasme.
Združenje deluje na celotnem območju Republike Slovenije. Združenje sodeluje z drugimi organizacijami in društvi, ki imajo podobne cilje.

 

2. člen

Sedež združenja je: Cesta v BONOVEC 1, 1215 Medvode.
Za uradno poslovanje se uporablja okrogel žig s premerom 3 cm, ki ima na obodu besedilo Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, v sredini pa je glava cikastega goveda. Na uradnih dokumentih združenje žig uporablja kot svoj zaščitni znak.

 

3. člen

Združenje je pravna oseba zasebnega prava in samostojno odgovarja za svoje obveznosti do tretjih oseb.

 

4. člen

Delovanje združenja temelji na načelih javnosti in enakopravnosti članstva.

Načela javnosti združenje uresničuje na naslednje načine:

 • članom in drugi zainteresirani javnosti omogoča sodelovanje na občnih zborih,
 • predstavnikom javnega obveščanja omogoča udeležbo na sejah organov,
 • zapisniki sej organov so dostopni članom nadzornega odbora, članom združenja in drugim pristojnim organom,
 • člane o dogodkih seznanjajo posamezne delovne skupine s posebnimi pisnimi in ustnimi obvestili,
 • člane obvešča s posebnimi obvestili (plakati ter objavami v sredstvih javnega obveščanja),
 • skrbi za informiranje javnosti o dogajanju na področjih selekcije in reje cikastega goveda ter o vprašanjih ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

 

5. člen

Odgovornost za uresničevanje svojih in skupnih družbenih interesov prevzema upravni odbor, ki ga izvolijo člani združenja na občnem zboru.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik.

 

II. NAMEN IN NALOGE ZDRUŽENJA

6. člen

Namen združenja je oživljanje, ohranjanje in obnovitev cikastega goveda, izboljševanje njegove kakovosti ter povečanje gospodarnosti reje čred. Združenje se lahko povezuje in združuje v zveze in druge oblike združevanja doma in v tujini, kar se uredi s posebnim aktom.

Združenje kot priznana rejska organizacija v Republiki Sloveniji deluje v skladu z zakonom o živinoreji in pravilnikom o pogojih za priznanje rejskih organizacij. Za svoje člane opravlja vse naloge priznane rejske organizacije v skladu z zakonom.

Za rejce, ki niso člani združenja, združenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja pasme, izvaja le nujne rejske naloge. Ti rejci nimajo pravic, ki izvirajo iz članstva v združenju.

 

7. člen

Združenje uresničuje svoje cilje in programe z naslednjimi dejavnostmi:

 • z rejskimi nalogami priznane rejske organizacije v skladu z zakonom,
 • s strokovnim izobraževanjem svojih članov,
 • s sodelovanjem in spodbujanjem članov, da aktivno sodelujejo s strokovnimi službami na področju govedoreje in širše živinoreje, katerih cilj je ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali,
 • z organiziranjem razstav in strokovnih delavnic s plemenskimi živalmi,
 • z organiziranjem prometa s plemenskimi živalmi in reprodukcijskim blagom,
 • z izdajo pisnih informacij in publikacij,
 • z objavami v sredstvih javnega obveščanja,
 • s spodbujanjem aktivnosti, katerih cilj je varovanje okolja in živali,
 • s sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

 

III. ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v združenju temelji na prostovoljni in nepridobitni osnovi fizičnih oseb.

 

Redni član

Redni član združenja lahko postane vsak rejec cikastega goveda – nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov član, ki redi plemenske živali na območju Republike Slovenije, ki izpolnjuje pogoje za vpis v izvorno rodovniško knjigo (IRK CK) in ki s pisno izjavo potrdi vključitev svojih živali v rejski program.

Pravice rednih članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
 • da dajejo predloge in pobude glede delovanja,
 • da sodelujejo pri delu organov,
 • da opravljajo posamezne rejske naloge v skladu z rejskim programom,
 • da sodelujejo pri prodaji in nabavi plemenskih živali ter semena bikov.

Dolžnosti rednih članov so:

 • da spoštujejo pravila in sklepe organov,
 • da spoštujejo pravila rejskega programa za cikasto govedo,
 • da sodelujejo pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju,
 • da s svojim delom in znanjem pomagajo uresničevati poslanstvo združenja,
 • da varujejo ugled združenja.

 

Izredni član

Izredni član združenja lahko postane vsak, tudi če ne redi cikastega goveda in ima interes za aktivno sodelovanje pri izvajanju nalog združenja. Izredni član lahko postane strokovnjak s področja živinoreje in ljubitelj te pasme.

Izredni člani praviloma ne morejo biti izvoljeni v upravni in nadzorni odbor ter častno razsodišče, lahko pa sodelujejo v vseh organih združenja po pravilih za redne člane, če jih na predlog upravnega odbora potrdi občni zbor.

 

Častni član

Častni član združenja lahko postane oseba, ki je s svojim delom posebej pripomogla k uresničevanju namenov združenja. Častni člani imajo vse pravice rednih članov, lahko delujejo v organih združenja, so lahko voljeni in imajo pravico glasovanja.
Častni člani ne plačujejo članarine.
Predlog za častnega člana poda upravni odbor, članstvo pa potrdi občni zbor.

 

9. člen

Članstvo v združenju preneha:

 • s prostovoljnim izstopom na osnovi pisne izjave,
 • s črtanjem, zaradi neplačane članarine in po predhodnem opominu,
 • z izključitvijo, zaradi zavestnega kršenja pravil združenja, pravil rejskega programa in povzročene materialne ali moralne škode,
 • s smrtjo.

Sklep o prenehanju članstva sprejme upravni odbor. O izključitvi iz združenja na predlog upravnega odbora na prvi stopnji odloči častno razsodišče s pisnim sklepom. Zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi je dovoljena pisna pritožba na občni zbor v roku 30 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega zbora mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino prisotnih članov in je dokončna.

 

IV. ORGANI ZDRUŽENJA

10. člen

Organi združenja so:

 • OBČNI ZBOR,
 • UPRAVNI ODBOR,
 • PREDSEDNIK,
 • STROKOVNI SVET,
 • STROKOVNI VODJA,
 • STROKOVNI TAJNIK,
 • NADZORNI ODBOR,
 • ČASTNO RAZSODIŠČE.

 

11. člen

OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ združenja. Sestavljajo ga vsi člani.
Člani združenja morajo vabilo z dnevnim redom prejeti najmanj teden dni pred občnim zborom.

Člani združenja se sestajajo na rednih in izrednih občnih zborih.

 

Redni občni zbor

Redni občni zbor skliče predsednik ali upravni odbor združenja najmanj enkrat letno. Na predlog upravnega odbora občni zbor izvoli delovno predsedstvo v sestavi:

 • delovni predsednik in dva člana delovnega predsedstva,
 • zapisnikar,
 • dva člana verifikacijske komisije,
 • dva overitelja zapisnika.

Redni občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov s pravico glasovanja. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek seje prestavi za 30 minut, zatem je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov s pravico glasovanja.

Redni občni zbor odloča z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno. Občni zbor lahko z večino glasov potrdi tudi tajno glasovanje.

O delu in sklepih rednega občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overitelja zapisnika.

Redni občni zbor:

 • sprejema pravila združenja, njihove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema rejski program, njegove spremembe in dopolnitve,
 • voli in razrešuje predsednika,
 • voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče,
 • na predlog upravnega odbora potrjuje ali razrešuje strokovnega vodjo,
 • na predlog upravnega odbora potrjuje ali razrešuje strokovnega tajnika,
 • razpravlja in sklepa o poročilih organov združenja,
 • razpravlja in sklepa o programu dela združenja,
 • razpravlja in sklepa o finančnem in materialnem poslovanju združenja,
 • določi višino članarine,
 • na predlog upravnega odbora imenuje častne člane,
 • odloča o pritožbah članov glede izključitve,
 • odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja združenja,
 • odloča o prenehanju združenja,
 • odloča o pomembnih vprašanjih, katerih obravnavo predlaga upravni odbor.

 

Izredni občni zbor

Izredni občni zbor se skliče v primeru nujne obravnave gradiva, o katerem lahko odloča le občni zbor. Lahko se skliče na zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj 1/3 članov združenja. Izredni občni zbor razpravlja in odloča samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.

 

12. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ združenja, ki vodi delo združenja med dvema občnima zboroma po programih in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor sestavlja 9 članov s pravico glasovanja, med katerimi je tudi predsednik, ki je po funkciji član upravnega odbora. Pri izboru članov upravnega odbora se poskuša v čim večji meri slediti cilju teritorialni zastopanosti.

Mandatna doba upravnega odbora je 5 let. Člani upravnega odbora so lahko izvoljeni ponovno.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik ali oseba, ki jo predsednik pooblasti. Člani morajo biti obveščeni o seji na običajen način, najmanj 5 dni pred sejo.

Člani upravnega odbora izmed sebe imenujejo enega ali dva podpredsednika upravnega odbora.

Člani upravnega odbora imenujejo tajnika, ki vodi administrativno poslovanje in arhivsko dokumentacijo. Za svoje delo je odgovoren predsedniku.
Člani upravnega odbora imenujejo blagajnika, ki vodi finančno poslovanje.

 

13. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

 • sklicuje občni zbor,
 • pripravlja gradiva za občni zbor,
 • uresničuje sklepe občnega zbora,
 • predlaga občnemu zboru v izvolitev predsednika,
 • imenuje tajnika in blagajnika,
 • imenuje enega ali dva podpredsednika,
 • imenuje predstavnike v druge oblike povezovanja,
 • imenuje strokovnega vodjo, katero potrditev sprejme občni zbor,
 • imenuje strokovnega tajnika, katero potrditev sprejme občni zbor,
 • imenuje člane strokovnega sveta iz vrst članov združenja,
 • imenuje člane delovne skupine za odbiro bikov v skladu s predpisi,
 • imenuje člane komisij za izvedbo posameznih večjih nalog,
 • vodi finančno in materialno poslovanje,
 • vodi evidenco članstva,
 • sprejema nove člane in črta člane v skladu s pravili,
 • obravnava in rešuje prošnje in pritožbe,
 • sprejema odločitve o sedežu,
 • pripravi predlog o višini članarine,
 • opravlja tekoče naloge združenja.

 

14. člen

Član upravnega odbora se je dolžan udeleževati sej. Če se seje iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti, se mora pred sejo opravičiti. Vsak član upravnega odbora ima pravico in dolžnost, da na sejah izraža svoja mnenja in mnenja članov združenja.

 

15. člen

Če član upravnega odbora ne sodeluje aktivno ali iz drugih razlogov ne želi več biti član upravnega odbora, ima upravni odbor pravico, da med dvema občnima zboroma začasno imenuje od 1 do 3 nove člane. O teh spremembah mora upravni odbor poročati naslednjemu občnem zboru in jih dati v potrditev.

 

16. člen

Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj polovica članov. O sklepih upravnega odbora se vodijo zapisniki.

 

17. člen

Predsednik

Predsednika izvoli občni zbor na predlog upravnega odbora ali na predlog najmanj 10% članov s pravico glasovanja. Mandatna doba predsednika je 5 let in je lahko izvoljen ponovno.

 

18. člen

Predsednik ima naslednje pristojnosti:

 • po funkciji je zakoniti zastopnik združenja,
 • po funkciji je predsednik upravnega odbora in član strokovnega sveta,
 • predstavlja in zastopa združenje ter zanj podpisuje,
 • izvršuje sklepe upravnega odbora,
 • je odgovoren za uresničevanje sklepov občnega zbora,
 • vodi seje občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • vlaga vse svoje strokovno znanje v uresničitev nalog združenja,
 • poroča upravnemu odboru in občnemu zboru o svojih dejavnostih,
 • odgovarja za zakonitost in javnost dela združenja.

 

19. člen

Strokovni svet

Strokovni svet daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih pri izvajanju rejskega programa za cikasto govedo.

Strokovni svet opravlja še naslednje naloge:

 • obravnava predlog strokovnih nalog rejskega programa,
 • obravnava poročila o izvajanju strokovnih nalog rejskega programa,
 • razpravlja o predlogih za dopolnitev rejskega programa,
 • spremlja novosti na področju zakonodaje v govedoreji,
 • spremlja novosti na področju stroke v govedoreji.

 

20. člen

Strokovni svet sestavljajo strokovni vodja, strokovni tajnik, predstavniki, ki jih imenuje združenje in predstavniki izvajalcev strokovnih nalog rejskega programa. Število predstavnikov združenja je enako številu predstavnikov izvajalcev.

Predstavniki združenja v strokovnem svetu se lahko zamenjajo v primeru zamenjav odgovornih. Predstavnike izvajalcev strokovnih nalog rejskega programa imenujejo strokovne ustanove, s katerimi ima združenje sklenjeno pogodbo.

Mandatna doba predstavnikov združenja je 5 let, mandatna doba izvajalcev pa je enaka dobi imenovanja.

 

21. člen

Strokovni svet je pri svojem delu avtonomen in daje predloge in mnenja o strokovnih vprašanjih. O svojem delu poroča upravnemu odboru in občnemu zboru.
Delo strokovnega sveta vodi strokovni vodja. Strokovni svet mora svoje naloge opravljati po poslovniku, ki ga pripravi in potrdi na svoji prvi seji.

 

22. člen

Strokovni vodja

Strokovni vodja je odgovoren za izvajanje rejskega programa in mora izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti.

Strokovnega vodjo imenuje upravni odbor, potrdi pa redni občni zbor. Strokovni vodja mora izpolnjevati zakonske pogoje, njegov mandat pa je praviloma enak obdobju priznanja priznane rejske organizacije oziroma obdobju trajanja rejskega programa, potrjenega s strani ministrstva.

Strokovni vodja je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.

 

23. člen

Strokovni vodja opravlja predvsem naloge, določene z zakonom o živinoreji in podzakonskimi akti, in sicer:

 • zagotavlja izvajanje strokovnih nalog rejskega programa,
 • vodi in koordinira delo strokovnega sveta,
 • pripravlja predloge strokovnih nalog rejskega programa,
 • pripravlja poročila o izvajanju strokovnih nalog rejskega programa,
 • pripravlja predloge za dopolnitev rejskega programa,
 • spremlja novosti na področju zakonodaje v govedoreji,
 • spremlja novosti na področju stroke v govedoreji,
 • sodeluje s strokovnimi ustanovami na področju govedoreje.

 

24. člen

Strokovni tajnik

Strokovni tajnik opravlja strokovna opravila pri izvajanju rejskega programa ter povezuje rejsko in selekcijsko delo. Strokovni tajnik vodi delo delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov za osemenjevanje in pripust, ki jo imenuje upravni odbor združenja.

Strokovnega tajnika imenuje upravni odbor, potrdi pa redni občni zbor. Mandatna doba strokovnega tajnika je 5 let.

Strokovni tajnik je za svoje delo odgovoren strokovnemu vodji, upravnemu odboru in občnemu zboru.

 

25. člen

Strokovni tajnik opravlja naslednje naloge:

 • pripravlja predloge strokovnih nalog rejskega programa,
 • pripravlja poročila o izvajanju strokovnih nalog rejskega programa,
 • pripravlja predloge za dopolnitev rejskega programa,
 • vodi register rejcev, vključenih v rejski program,
 • vodi in koordinira delo delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov,
 • odbira in ocenjuje mlade bikce za plemensko vzrejo,
 • vključuje plemenske bikce v vzrejo na kmetijah,
 • ocenjuje lastnosti zunanjosti plemenskih živali,
 • razvršča plemenske živali v IRK CK,
 • pripravlja izbor elitnih živali – bikovskih mater,
 • pripravlja program rabe plemenjakov,
 • pripravlja načrt parjenja (osemenjevanja, pripustov),
 • sodeluje pri pripravi razstav, delavnic, tečajev in izobraževanj,
 • sodeluje s strokovnimi ustanovami na področju govedoreje.

 

26. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor izvoli občni zbor za dobo 5 let. Sestavljajo ga trije člani, predsednik in dva člana. Konstituira se, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sklepčen je, če sta na seji prisotna vsaj dva člana in če za sklepe glasuje večina prisotnih.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora, imajo pa pravico prisostvovati na sejah upravnega odbora in vpogled v vso dokumentacijo organov združenja.

 

27. člen

Nadzorni odbor nadzoruje delo organov združenja in opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah pisno poroča upravnemu odboru in občnemu zboru. Če nadzorni odbor ugotovi večje pomanjkljivosti v finančnem in materialnem poslovanju, o tem obvesti pristojne organe, lahko pa zahteva tudi sklic občnega zbora.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

28. člen

Častno razsodišče

Častno razsodišče izvoli občni zbor za dobo 5 let. Sestavljajo ga trije člani, predsednik in dva člana. Konstituira se, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sklepčen je, če sta na seji prisotna vsaj dva člana in če za sklepe glasuje večina prisotnih.

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev organov združenja. Zahteve mora rešiti v roku 30 dni.

Člani častnega razsodišča ne morejo biti člani upravnega odbora, imajo pa pravico prisostvovati na sejah upravnega odbora.

 

29. člen

Častno razsodišče daje predloge o etičnih in moralnih vprašanjih delovanja združenja in njegovih članov. Obravnava kršitve članov, kot so:

 • nespoštovanje pravil in sklepov organov združenja,
 • nespoštovanje rejskega programa,
 • kršenje določil zakona o varstvu živali,
 • zavestno ravnanje proti interesom združenja in škodovanju njegovega ugleda,
 • neupravičeno blatenje članov in funkcionarjev organov združenja.

Častno razsodišče izreka disciplinske ukrepe, in sicer:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

O ukrepih častno razsodišče izda pisne sklepe in o njih poroča občnemu zboru.
Zoper sklep o izključitvi se lahko prizadeti v roku 30 dni pritoži občnemu zboru, ki o zadevi dokončno odloči.

  

V. VOLITVE, PRENEHANJE MANDATA, RAZREŠITVE IN ODSTOPI

30. člen

Upravni odbor dva meseca pred pretekom mandata razpiše volitve v organe združenja. Upravni odbor pozove člane, da v 30 dneh od razpisa vložijo pisne kandidature pri upravnem odboru. Kandidira lahko vsak redni, izredni in častni član združenja, ki da k kandidaturi pisno soglasje.

 

31. člen

Upravni odbor do sklica rednega volilnega občnega zbora pripravi gradivo za volitve v organe združenja.

 

32. člen

Občni zbor mora pred začetkom volitev sprejeti sklep o prenehanju mandata predsedniku in članom organov združenja. O prenehanju mandata (ob primeru smrti, razrešitve in odstopa) mora občni zbor sprejeti ugotovitveni sklep in izvoliti nadomestnega člana.

 

33. člen

Občni zbor na predlog upravnega odbora imenuje volilno komisijo, ki prevzame gradivo iz prejšnjega člena in skladno z dnevnim redom občnega zbora izvede volitve, prešteje veljavne glasove ter poda poročilo o izidu volitev. O načinu volitev odloči občni zbor.

 

34. člen

Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov.

Za člane organov so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največ glasov.

Če dobita dva kandidata ali več kandidatov enako število glasov, se volitve za te kandidate ponavljajo do izvolitve.

Če je vložena zaprta lista, se voli lista. Lista je izvoljena, če prejme najmanj polovico opredeljenih glasov.

 

VI. SREDSTVA ZDRUŽENJA

35. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • s prispevki donatorjev,
 • z darili in volili,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

 

36. člen

Združenje lahko, pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, neposredno opravlja pridobitno dejavnost s področja svojega delovanja, in sicer:

 • organizacija razstav plemenskih živali,
 • organizacija prodaje plemenskih živali,
 • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij,
 • izdajanje in prodaja promocijskega materiala in izdelkov,
 • gostinske usluge povezane z organizacijo prireditev,
 • nudenje planšarskih, turističnih in etnografskih storitev.

Združenje lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti v imenu združenja poveri drugim pravnim ali fizičnim osebam v skladu z zakonodajo in na temelju pogodbe, ki jo sklene v imenu združenja upravni odbor.

 

37. člen

Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti.

Delo funkcionarjev združenja je brezplačno. Povrnejo se jim lahko le upravičeni materialni stroški na osnovi dokazil in sklepa upravnega odbora.

Vsaka delitev premoženja med člane združenja je nična.

 

38. člen

Sredstva za izvajanje strokovnih nalog rejskega programa, ki jih za združenje pogodbeno izvajajo druge priznane organizacije v govedoreji, se zagotavljajo:

 • iz namenskih javnih sredstev,
 • od pristojbin rejcev.

 

Financiranje iz namenskih javnih sredstev

Višina sredstev iz namenskih javnih sredstev se določi z letnim programom strokovnih nalog rejskega programa, ki ga pripravi strokovni vodja in potrdi upravni odbor.
Pristojbine za zootehniška opravila, ki se izvajajo v okviru rejskega programa kot javna služba in se sofinancirajo z javnimi sredstvi, potrdi minister pristojen za kmetijstvo.

 

Pristojbine rejcev

Višino pristojbin, ki jih za izvajanje rejskega programa prispevajo rejci, določi upravni odbor na predlog strokovnega sveta.
Rejci, ki niso člani združenja, za zootehniška opravila, ki jih za njihove živali izvaja združenje, plačujejo posebne pristojbine, ki jih določi upravni odbor na predlog strokovnega sveta.

 

39. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik. Odredbodajalec je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

 

40. člen

Premoženje združenja sestavljajo stvari in denarna sredstva, s katerimi združenje upravlja. Stvari, ki predstavljajo premično in nepremično premoženje, so kot lastnina združenja vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem upravlja upravni odbor.

 

VII. POKROVITELJSTVO IN DONATORSTVO

41. člen

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije lahko delno ali v celoti prevzamejo pokroviteljstvo ali donatorstvo nad posameznimi dejavnostmi združenja. Pokroviteljstvo ali donatorstvo lahko traja določen ali nedoločen čas.
Pokroviteljstvo ali donatorstvo se uredi s posebno pogodbo ali sklepom upravnega odbora.

Združenje ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki združenju pomagajo v materialni ali kaki drugi obliki.
Predstavniki pokroviteljev, donatorjev in sponzorjev lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah upravnega odbora in občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

VIII. PRIZNANJA

42. člen

Združenje podeljuje priznanja članom, drugim fizičnim osebam ter organizacijam in skupnostim:

 • za posebne zasluge na področju dela in dvigovanja ugleda združenja,
 • za posebne dosežke v reji in promociji avtohtone pasme cikasto govedo.

Predloge za priznanja pripravi upravni odbor ali najmanj 10 članov s pravico glasovanja, slovesno pa se podelijo na občnem zboru ali na ustrezni prireditvi.

 

IX. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

43. člen

Združenje preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora, ki mora biti sprejet z dve-tretjinsko večino prisotnih članov z glasovalno pravico,
 • če se število rednih članov zmanjša pod 10,
 • po samem zakonu.

 

44. člen

V primeru prenehanja delovanja združenja se njeno premoženje prenese na drugo priznano rejsko organizacijo, na kateri ima združenje svoj sedež.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

X. KONČNE DOLOČBE

45. člen

Ta pravila so bila sprejeta na rednem občnem zboru, dne 13. februarja 2010, in usklajena na izrednem občnem zboru, dne 21. marca 2010, v Logatcu, ter veljajo z dnem sprejetja.

Določila, ki opredeljujejo status priznane rejske organizacije, začnejo veljati z dnem priznanja.

 

46. člen

Postopek za spremembo ali dopolnitev pravil združenja je enak postopku za sprejem novih pravil.

 

 

Redni občni zbor
Vransko, 8. februar 2011

 

Predsednik in zakoniti zastopnik združenja:
Dominik Čevka

 

Statut društva lahko prenesete tudi v obliki Microsoft® Word dokumenta – Statut Združenja