8. 2. 2017 – Zapisnik rednega letnega občnega zbora združenja v Medvodah

ZAPISNIK 15. rednega letnega občnega zbora, ki se je vršil v
sredo, 8. februarja 2017 ob 10. uri v Kulturnem domu Medvode

Dnevni red:

 1. Pozdrav in imenovanje organov občnega zbora
 2. Pozdrav in nagovor gostov
 3. Kratek kulturni program
 4. Poročila o delu združenja
 5. Razprava in potrditev poročil za leto 2016
 6. Program dela združenja za leto 2017
 7. Razno

 

Ad.1

Člane in goste 15. rednega občnega zbora je prvi nagovoril predsednik Združenja rejcev, g. Janez Mrak, ki je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za visoko udeležbo. Zahvalil se je tudi predstavnikom občine Medvode, ki so pomagali in omogočili združenju izvedbo v njihovem kulturnem domu.

 • Nato je predsednik predlagal delovno predsedstvo v sestavi:
 • delovni predsednik zbora (DP):  mag. Stane Bergant
 • člana delovnega predsedstva: Janez Vrhunc in Tanja Cerar
 • zapisnikar:  Marija Bergant
 • člana verifikacijske komisije ter overitelja zapisnika: Žiga Kršinar in Joži Omahen

Predsednik združenja je pozval zbor k dopolnitvi ali spremembam delovnega predsedstva. Ker predlogov ni bilo je dal sestavo delovnega predsedstva na glasovanje, ki jo je zbor brez glasu proti potrdil.

Predsednik združenja je zaprosil delovno predsedstvo, da prevzame vodenje zbora.

Delovni predsednik (DP) se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje, povedal da smo vsi člani prejeli dnevni red zbora z vabilom (priloga zapisnika) in povprašal zbor za morebitve dopolnitve dnevnega reda. Predlogov ni bilo, zato je dal dnevni red na glasovanje. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2

DP je pozval goste k besedi.

Zbor je pozdravil župan občine Medvode g. Smole, ki je posebej izpostavil zahvalo rejcem, da skrbijo za kakovostno hrano in vzdržujejo kulturno krajino, kar ima ugoden vpliv na turizem ter zaželel rejcem zdravo in srečno rejsko leto.

Danilo Potokar, vodja sektorja za živinorejo je v imenu KGZS posebej pohvalil visoko udeležbo rejcev na OZ in dodal, da je prav, da se OZ vrši na kulturni praznik, saj je cika del slovenske kulturne dediščine.

Janez Kunc, vodja osemenjevalnega centra Preska, je poudaril pomembnost izbire dobrih bikov, s katerimi bomo uspešno izboljševali populacijo slovenske cike.

Igor Stanonik iz KZ Kranj pa je prepričan, da bo dobro selekcijsko delo prineslo dobre rezultate.

 

Ad.3

Sledil je kulturni program. Zelo doživeto je Zdravljico recitiral g. Marko Sušnik, folklorna skupina KUD Oton Zupančič Sora je uglajeno zaplesala nekaj plesov, inštrumentalni trio sinov rejca Marčuna pa je zaigral in zapel nekaj poskočnih domačih viž.

 

Ad.4

DP je najprej zaprosil člana verifikacijske komisije, da podasta poročilo o prisotnosti. Poročala sta, da je prisotnih 168 rejcev ali spremljevalcev, listo prisotnosti je podpisalo 96 članov. Ker je po začetku zbora preteklo več kot pol ure je DP ugotovil, da je zbor sklepčen. Lista prisotnih je priloga zapisniku.

Nato je DP predlagal, da se najprej preveri realizacijo pomembnejših sklepov iz zadnjega občnega zbora:

 • komisijo za odbiro bikov določi UO
 • pred prodajo bikov se preveri poreklo
 • sprememba statuta:  mandat str. vodje se omeji na pet let, delo str. tajnika in str. vodje, po odločitvi UO lahko opravlja ista oseba
 • pobuda združenja BF da se Žanova vključi v delovno skupino
 • zadnji rok za plačilo članarine je 30. april
 • PRO svoj žig in LOGO uporablja na svojih dokumentih
 • vzdrževanje spletne strani

Predsednik združenja in strokovni tajnik poročata, da je bila komisija določena, poreklo se preverja pri licenciranih bikih, statut še ni bil uradno popravljen, BF ne želi vključiti Žanovo v delovno skupino, ker zato nima predvidenih sredstev,  žig in LOGO se uporabljata, spletna stran je vzpostavljena, vendar potrebna prenove. Blagajničarka je poročala, da je bilo rejcem poslanih 354 položnic, redno ali po opominu plačanih je bilo 287 in toliko je tudi rednih članov.

DP je pozval k predstavitvi poročil za leto 2015. Podana so bila naslednja poročila:

 1. poročilo o delu združenja, predsednik g. Janez Mrak
 2. poročilo o finančnem stanju in obrazložitev, blagajničarka ga. Marija Kožar
 3. poročilo nadzornega odbora, ga. Marta Poljanšek
 4. poročilo razsodišča, g. Stane Bergant
 5. poročilo o strokovnem delu na področju rejskega programa, g. Matjaž Hribar

Poročila predsednika, blagajničarke in strokovnega tajnika so priloga k zapisniku.

 

Ad. 5

DP je pozval zbor k razpravi. K razpravi je pristopilo kar nekaj udeleženih:

Bergant je pohvalil strokovnega tajnika, da zavzeto in motivirano opravlja svoje strokovno delo ter obrazložil opažanja, da se v svetu krepi pojem »družinska krava« (Family cow). Splet je bogat forumov, opreme in nasvetov družinam, ki imajo možnost za mleko in meso za lastno uporabo rediti 1-2 kravici ter tako vzgajati tudi otroke v povezavi z naravo in delovnimi navadami. Cika je zelo primerna za tak namen. Obrazložil je zaplet okrog oddaje davčne napovedi FURS-u za leto 2015, kjer je združenje zamudilo zakonski rok, zaradi česar je sledila izvršba združenju v višini 1.480 EUR in odgovorni osebi združenja 600 EUR. UO je že sprejel ukrep najema računovodskega servisa, da se v bodoče to ne bo več zgodilo. Bergant je podal tudi predlog, da se s prostovoljnim prispevkom poskuša nadomestiti povračilo globe predsedniku, kot je to pogosta praksa v drugih društvih. Predlog je bil z enim glasom proti sprejet.Bergant je zaprosil Janeza Vrhunca, da organizira zbiranje prostovoljnih prispevkov v ta namen.

Hribar je obrazložil, da bodo bodoče pravice in bonitete bolj povezane s članstvom v PRO. Prednosti članov bodo pri dodelitvah licenciranih bikov, prav tako nečlani na primer ne bodo upravičeni do brezplačnega izvoda revije Cikastega zvončka.

Nekaj članov je bilo mnenja, da bi lahko na spletni strani združenja objavljali več koristnih podatkov in obvestil, zato DP predlaga sklep, da UO čim prej poskrbi za posodobitev spletne strani kar je zbor soglasno potrdil.

Noč Alojz je opozoril, da gre marsikateri lep bikec v zakol in predlagal skupno vzrejališče. Hribar je pojasnil, da bi bilo vzrejališče prevelik finančni zalogaj in da je bilo 55 bikov odbranih in 40 prodanih.

Poljanškova ugotavlja, da je ob obisku kontrolorja v primeru potrjevanja porekla več telet naenkrat neupravičeno zaračunavanje 6,20 EUR za vsakega teleta in predlaga sklep, da je strošek rejca za kontrolorja v primeru, da rejec številči sam, 6,20 EUR na obisk, ne glede koliko živali bo ob tem obisku obravnaval. Sklep je bil soglasno sprejet.

Po razpravi DP poprosi zbor, da z dvigom rok potrdijo poročila skupaj z že prej sprejetimi sklepi. Poročila so bila soglasno sprejeta.

 

Ad. 6

Predsednik združenja, g. Janez Mrak, nam je nanizal nekaj nalog in izzivov za delovanje združenja v bodoče.

Program dela je predstavil tudi strokovni tajnik. Posebej je predstavil informacijski sistem »GPZ govedo« in priporočil rejcem, da ga začnejo uporabljati. Nazorno je prikazal nekaj uporabnih možnosti kjer lahko rejec pogleda stopnjo sorodstva, najde primernega bika….

Na vprašanje Berganta, kaj čaka PRO v luči nove evropske uredbe v živinoreji je Danilo Potokar povedal, da se dela na spremembi Zakona o živinoreji in da bodo PRO pozvane, ko bo potrebno kaj spremeniti.

Oba programa dela za leto 2017 sta bila po glasovanju soglasno sprejeta.

 

Ad. 7

Janez Vrhunc je poročal, da je komisija v sestavi Janez Vrhunc, Dominik Čevka in Sonja Cencelj preštela prostovoljne prispevke za nadomestilo plačila globe predsedniku in ugotovila, da smo zbrali 569,90 EUR, kar je zbor pospremil s spontanim aplavzom.

Predsednik Janez Mrak želi, da gre polovica zbranega denarja v blagajno oz. fond »cikasta zvezdica«. Posebej se je izkazal rejec Marko Cerar, ki je dejal, da je praznik kulture in cike tudi njegov praznik in v ta fond dodatno prispeval še 50 EUR.

Na predlog predsednika sta bila soglasno sprejeta še sklepa, da članarina 2017 ostane enaka, torej 20 EUR in da bo naslednji občni zbor tudi na dan kulturnega praznika 8. februarja v Medvodah.

Predsednik in strokovni tajnik sta podelila še priznanja za motivirano delo pri promociji združenja in cike. Poimenski spisek priznanj je priloga zapisnika.

Predsednik Mrak je podal še informacijo, da rejec Noč Pavel zaradi bolezni prodaja več živali in če ima kdo interes naj se pozanima.

Občni zbor je zaključil delo ob 13.30 uri. Po zboru je na povabilo predsednika sledilo še kosilo in druženje rejcev v bližnjem gostišču.

 

Priloge zapisniku:

 • vabilo
 • spisek prisotnih članov
 • poročila za leto 2016 (predsednik, str. tajnik, blagajnik)
 • poročilo o zbranih prostovoljnih prispevkih
 • Poimenski seznam dobitnikov priznanj

 

Zapisnikar: Marija Bergant                               Predsednik delovnega predsedstva: Stane Bergant

 

Overitelj zapisnika: Žiga Kršinar                       Overitelj zapisnika: Joži Omahen

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.