23. 5. 2018 – Zapisnik 5. redne seje Upravnega odbora Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji

ZAPISNIK

5. redne seje Upravnega odbora Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji,
ki je bila v sredo, 23. maja 2018 ob 10:30 uri, v prostorih OC Preska, Medvode.

 

Prisotni člani UO: Janez Mrak, Franc Košir, Milan Hribar, Ivan Gregorčič, Aleš Marolt

Ostali prisotni: Matjaž Hribar, Anton Burja, Marta Poljanšek in Venčeslav Dobravec (nadzorni svet, častno razsodišče, častni član)

Upravičeno odsotni (UO):  Franc Rutar, Jože Kreže, Ivan Selič, Marija Kožar

Predsednik združenja Janez Mrak pozdravi prisotne in ugotovi, da je prisotnih več kot polovica članov UO, zato je za sejo predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 4. redne seje UO (21. 12. 2017)
  3. Poročilo o delu v tekočem letu (Matjaž Hribar)
  4. Poročilo o delu Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji (Janez Mrak)
  5. Finančno poročilo Združenja (donacije, članarine, stanje na računu; Marija Kožar, Janez Mrak)
  6. Ureditev seznama aktivnih članov Združenja
  7. Izlet Združenja 2018
  8. Razno

  

K tč. 1   Potrditev dnevnega reda
SKLEP 1: Člani UO soglasno sprejmejo predlagani dnevni red.

 

K tč. 2   Potrditev zapisnika 4. redne seje UO
Strokovni tajnik Matjaž Hribar prebere sklepe prejšnje seje, ki so bili tudi realizirani. Razprave ni bilo, zapisnik 4. redne seje UO je bil sprejet.
SKLEP 2: Zapisnik 4. Redne seje UO se potrdi v celoti

 

K tč. 3  Poročilo o strokovnem delu v tekočem letu (prvo polletje)
Strokovni vodja in tajnik PRO Cika Matjaž Hribar je poročal o strokovnem delu za prvo polletje. Povedal je, da je bilo v spomladanskem letu licenciranih 31 plemenskih bikov in 83 odstotkov ocenjenih prvesnic cikaste pasme po vsej Sloveniji. V jesenskem delu se bodo ocenile še preostale prvesnice. Licencirani plemenjaki v spomladanskem delu niso bili ravno najboljši, a vseeno so bili skupno v povprečju po oceni zunanjosti. Test starševstva licenciranih bikov je v teku. Ostane še okoli 30 plemenjakov, ki se bodo prav tako licencirali v jesenskem roku. Sprotno se odbirajo potencialni plemenjaki za leto 2019. Poročal je določene dogovore v sklopu strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke, ki se ga je udeležil. Predvsem je izpostavil, da moramo v bodoče 100% izkoristiti sredstva de-minimis za odbrane plemenjake in matere. V mesecu avgustu se bo sodelovalo v okviru sejma AGRA s kravo dojiljo in teletom. Konec marca so bili na OC Presko vhlevljeni trije biki za namen odvzema semena. Vsi biki so poleg dobrih ocen fenotipskih lastnosti s strani komisije za odbiro plemenjakov, nizke stopnje inbridinga in nižje stopnje sorodstva s populacijo cikastih ženskih živali dobili tudi pozitivno mnenje Javne službe nalog genske banke na podlagi genotipizacije. Eden od treh plemenjakov je na OC Preska hudo zbolel, zato je po preboleni bolezni odšel nazaj v rejo. Ob tem je strokovni tajnik pohvalil delavce OC Preska za skrb pri zdravljenju bika, hkrati pa tudi pohvalil člane komisije za odbiro plemenjakov, saj za licenciranje plemenjakov opravijo okoli 20 delovnih dni na leto, ki pa niso finančno opredeljeni. Člani upravnega odbora so podprli idejo, da se najde nek način poplačila delovnih ur članom komisije in blagajničarki (predstavniki rejcev). Za začetek oz. dokler se ne najde ustreznega orodja za poplačilo stroška ob licenciranju in delu blagajničarke, se je ob razpravi oblikoval sklep. Išče se tudi možnost poplačila strokov dveh sej UO članom na leto.
SKLEP 3: Članom delovne komisije za odbiro plemenjakov in blagajničarki (rejcem) se v bodoče ne pošlje položnice za članarino v okviru veljavnega mandata.

 

K tč. 4  Poročilo o delu Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Predsednik Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji Janez Mrak je poročal o uspešno izvedenem občnem zboru, ki je bil 8. februarja v Medvodah. Podal je poročilo iz sestanka, ki se ga je udeležil skupaj z drugimi rejskimi organizacijami, kjer so razpravljali o možnosti financiranja rejskih organizacij tudi z deležom od prodanega semena. Povedal je, da se je Združenje prijavilo na dva občinska razpisa (Kamnik in Bohinj), kjer smo dobili tudi pozitivno odločbo, skupaj približno 850 eur. Franc Košir je podal opombo, da bi bila redna seja UO (po ena spomladi in jeseni) koledarsko malce prej, zaradi dela na kmetijah, in sicer vsaj konec aprila, kar se je ob razpravi tudi sprejelo. Marta Poljanšek je začela razpravo o možnosti promocije goveda cike, predvsem o možnostih skupne organiziranosti pri prodaji produktov od cike. Podala je predlog za sodelovanje na prireditvi narodnih noš v Kamniku. Idej za skupno organiziranost pri prodaji je bilo s strani prisotnih kar nekaj in skozi razpravo dogovorjeno, da se je o tem potrebno pogovarjati dokler se ne najde ustreznih rešitev.
Sklepa ni bilo.

 

K tč. 5 Finančno poročilo Združenja (donacije, članarine, stanje na računu)
Ker je bila blagajničarka upravičeno odsotna je predsednik Združenja Janez Mrak  podal podatke, ki jih je predhodno pridobil od Marije. Stanje na računu, na dan 30. 4. 2018 je 6744,57 eur. Članarine se v veliki meri s strani članov redno plačujejo. Neplačnikom pa se bodo poslali opomini. Člani UO so bili ob razpravi mnenja, da se položnice za članarino tekočega leta pošlje v začetku leta in opomine najkasneje do sredine tekočega leta.
Sklepa ni bilo.

 

K tč. 6 Ureditev seznama aktivnih članov Združenja
Matjaž Hribar je ob obisku kmetij dobil kar nekaj kritik, da nekateri rejci, ki so novi člani Združenja od leta 2015 ne dobivajo položnice za članarino ali razna vabila. V ta namen je izpisal vse rejce, ki so pristopili k članstvu Združenja od leta 2015. Teh rej je 78. Marija Kožar in Janez Mrak pa sta vzporedno imela pripravljen seznam rejcev, katerim je bila poslana položnica in označila plačnike. Izkazalo se je, da nekateri novi člani res niso bili evidentirani s strani Združenja. Prisotni na seji so enako menili, da je to potrebno rešiti, saj ima sodelovanje, predvsem na samoiniciativno pobudo sodelovanja rejcev v rejskem programu velik pomen za Združenje. To med drugim tudi odraža dosedanje dobro delo PRO –ja.  Ob razpravi se je izoblikoval sklep.
SKLEP 4: Marija Kožar in Janez Mrak dopolnita seznam članov z novimi še ne vnesenimi rejci cikaste pasme. Do 20. 6. 2018 se jim pošlje položnica za leto 2018. Novi seznam bo tudi podlaga za druge aktivnosti: vabila, revija …

 

K tč. 7 Izlet Združenja 2018
Na seji je bila s strani članov izražena želja po izletu. Podan je bil predlog za jesenski izlet, in sicer ogled bunkerja Škrilj na kočevskem, potovanje po Beli krajini, kosilo na kmetiji Raztresen v Rimu, ogled metliške vinske kleti. V kolikor ne bo drugih predlogov, organizacijo prevzameta Janez Mrak in Matjaž Hribar. Marta Poljanšek je predlagala, da bi kupili promocijske majice PRO CIKA.
Sklepa ni bilo.

 

K tč. 8 Razno
Matjaž Hribar je na kratko obrazložil, da s prvim novembrom preneha veljavnost rejskega programa vsem rejskim organizacijam na podlagi novega sprejetega zakona o reji živali. Zakon o reji živali je med drugim objavljen tudi na spletni strani cikastogovedo.si. Predstavil je tudi načrt prenove rejskega programa in glavne postavke prenove. Ker bo stari rejski program formalno veljal še šest mesecev po prvem novembru, bo potrebno na naslednjem občnem zboru predstaviti spremembe, kjer bi se s strani članov Združenja dala podpora oz. še kakšna dodatna sprememba. Nato bi predlagani novi rejski program za cikasto govedo poslali na ministrstvo v nadaljnjo proceduro.
Sklepa ni bilo.

 

Seja je bila zaključena ob 13:30.

 

Zapisal:                                                                        Predsednik združenja:
Matjaž Hribar                                                               Janez Mrak

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.