23. 1. 2017 – Sestanek upravnega odbora

ZAPISNIK

3. redna seja Upravnega odbora Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji,
ki je bila v ponedeljek, 23. 1. 2017 ob 11.00 uri, v gostišču Bencak, Medvode.

Prisotni člani UO: Janez Mrak, Franc Košir, Franc Rutar, Milan Hribar, Jože Kreže, Ivan Gregorčič, Ivan Selič, Aleš Marolt in Marija  Kožar
Nadzori odbor: Marta Poljanšek, Janez  Korošec, Matej Krivec
Častno razsodišče: mag. Stane Bergant, Alojz  Noč
Ostali prisotni: Matjaž Hribar, Anton Burja
Upravičeno odsoten: Venceslav Dobravec
Predsednik združenja Janez Mrak pozdravi prisotne in ugotovi, da je prisotnih več kot polovica članov UO, zato za sejo predlaga naslednji

DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 2. redne seje UO (8. 12. 2016)
  3. Občni zbor združenja, 2017
  4. Razno

K tč. 1 Potrditev dnevnega reda

SKLEP 1: Člani UO soglasno sprejmejo predlagani dnevni red.

K tč. 2 Potrditev zapisnika 2. redne seje UO

Strokovni tajnik Matjaž Hribar prebere sklepe prejšnje seje. Razprava članov je potekala predvsem ob razlagi zapisnika tretje točke. Ob razpravi sta se izoblikovala dva dodatna sklepa, ki sta bila soglasno sprejeta. V letu 2017 se z izdajo revije cikastega zvončka vse rejce pozove k članstvu v PRO cika. V letu 2018 pa se revijo pošlje izključno rejcem, ki so člani PRO. Ostali si bodo revijo lahko zagotovili s plačilom. Razprava je bila obširna tudi glede licenciranja bikov. Izoblikovano je bilo stališče, da se bika za naravni pripust dodeli rejci, ki ima vsaj tri plemenice. Na vse ostale sklepe člani niso imeli dodatnih vprašanj.

Člani UO so sprejeli:

SKLEP 1: Zapisnik 2. redne seje UO se potrdi, z dodatkom dveh sklepov.

SKLEP 2: Za namen naravnega pripusta se z letom 2018 plemenjaka licencira le, če ima rejec tri ali več plemenic.

SKLEP 3: Revija Cikasti zvonček se rejcem, ki niso člani PRO cika, z letom 2018 zaračunava.

K tč. 3 Občni zbor združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji

Predsednik združenja Janez Mrak pove, da bo 8. 2. 2017 organiziran občini zbor v Medvodah. Organizacija že poteka. Vabila za člane so oblikovana in se bodo poslala skupaj s položnico oz. letno članarino. Na občnem zboru bo potekal tudi kratek kulturni program. Po občnem zboru bo pogostitev v gostilni Bencak. Dodatnih predlogov s strani članov ni bilo.

Vsi prisotni so se strinjali z lokacijo in z predlogom izvedbe občnega zbora.

Zapisala:
Matjaž Hribar

Predsednik združenja:
Janez Mrak

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.