POSLANSTVO ZDRUŽENJA

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji je prostovoljno združenje kmetov, ki redijo to pasmo, strokovnjakov s področja govedoreje in ljubiteljev te pasme. Združenje deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

Osnovno poslanstvo združenja je oživljanje, ohranjanje in obnovitev cikastega goveda, izboljševanje njegove kakovosti ter povečanje gospodarnosti reje čred. Kot priznana rejska organizacija za cikasto govedo v Republiki Sloveniji deluje v skladu z zakonom o živinoreji in pravilnikom o pogojih za priznanje rejskih organizacij. Za svoje člane opravlja vse naloge priznane rejske organizacije v skladu z zakonom.

Združenje uresničuje svoje poslanstvo z naslednjimi dejavnostmi:

  • z rejskimi nalogami priznane rejske organizacije v skladu z zakonom,
  • s strokovnim izobraževanjem svojih članov,
  • s sodelovanjem in spodbujanjem članov, da aktivno sodelujejo s strokovnimi službami na področju govedoreje in širše živinoreje, katerih cilj je ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali,
  • z organiziranjem razstav in strokovnih delavnic s plemenskimi živalmi,
  • z organiziranjem prometa s plemenskimi živalmi in reprodukcijskim blagom,
  • z izdajo pisnih informacij in publikacij,
  • z objavami v sredstvih javnega obveščanja,
  • s spodbujanjem aktivnosti, katerih cilj je varovanje okolja in živali,
  • s sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.